Twitter

versie 1.0

BEGRIPPEN


EASYHOSTERS :
EASYHOSTERS naar Nederlands recht en/of de daarmee geaffilieerde bedrijven, en/of door haar geëxploiteerde websites.

Klant:
een ieder die diensten afneemt van EASYHOSTERS. Onder diensten worden zowel betalende als gratis diensten verstaan.

Overeenkomst:
elke wederzijdse acceptatie van levering van diensten door EASYHOSTERS.

Materiaal:
alle mogelijke vormen van communicatie waaronder b.v. maar niet limitatief, software, beschrijvingen, graphics (waaronder foto's, tekeningen, images, logo's), programma's, files, video- en geluidsopnamen.

Diensten:
bij voorbeeld maar niet limitatief, domeinnaamregistraties, (reseller-)hosting, dedicated en colocated servers, technische support, waarneming, white label software.

Account:
(een combinatie van) diensten.

 

Algemene voorwaarden

 

Algemene bepalingen:
Deze voorwaarden beschrijven de diensten die aangeboden worden en de financiële transacties die nodig zijn om deze diensten te verkrijgen. Verder beschrijven ze de specifieke vormen van support die de klant zal/mag ontvangen. Verder bevatten ze spelregels waaraan EASYHOSTERS en de klant zich zullen moeten houden.
Deze algemene voorwaarden dienen om de klant inzicht te geven in wat EASYHOSTERS van hem verwacht bij het gebruik van haar diensten en de klant van EASYHOSTERS mag verwachten.
Zodra de klant gebruik maakt van de diensten van EASYHOSTERS, op welke manier dan ook, verklaart hij zich automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden en geeft hij te kennen deze voorwaarden te begrijpen, te respecteren en te aanvaarden.

Op overeenkomsten met EASYHOSTERS is Nederlands recht van toepassing.
Voor wat betreft de contracten met EASYHOSTERS bvba geldt het Belgisch recht.

Toepasselijkheid:
Voorzover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met EASYHOSTERS.

Privacy:
EASYHOSTERS respecteert de privacy van haar klanten en zal de haar bekende gegevens en informatie met betrekking tot klanten enkel gebruiken om de van haar gevraagde diensten zo goed mogelijk uit te voeren of voor eigen commerciële of marketing doeleinden aanwenden. Indien klant niet wenst dat zijn gegevens op deze manier gebruikt worden, kan hij dit eenvoudig aanduiden in de registratieprocedure en dit te allen tijde wijzigen. (zie ook Recht op inzage en correctie". Behalve op vraag van wettelijke of justitiële instellingen zal EASYHOSTERS de gegevens van haar klanten niet aan derden verstrekken Informatie die wordt doorgegeven tijdens de registratie en/of deelname aan acties kan slechts gebruikt worden door EASYHOSTERS voor marketingdoeleinden voor zover deze zijn opgegeven t.b.v. de gratis diensten van EASYHOSTERS en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen.
EASYHOSTERS zal altijd meewerken met wettelijke overheden en/of derde partijen in onderzoeken naar mogelijk verdachte, illegale, criminele praktijken, dan wel overtredingen van civielrechtelijke aard.

Inzamelen van informatie bij gebruik van bepaalde diensten.
EASYHOSTERS bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde diensten aan te bieden. Deze informatie wordt mede bewaard om de goede werking van de dienst te optimaliseren. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om klant gepersonaliseerde diensten aan te bieden.
Bewaren van informatie in log-files.
Er wordt informatie van klant opgeslagen in log-files. EASYHOSTERS kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals datverkeer- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van EASYHOSTERS beter af te stemmen op de behoefte van de gebruikers.

Recht op inzage en correctie.
Elke persoon, die zijn identiteit bewijst, heeft het op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan, mits door gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

EASYHOSTERS oefent, in principe, geen controle uit op de inhoud van websites, emailverkeer, nieuwsgroepen of ander materiaal, ontstaan of bereikbaar via of op onze diensten. EASYHOSTERS behoudt zich het recht voor, op grond van haar persoonlijke indruk, zonder voorafgaand bericht, diensten op te schorten of te beëindigen, dan wel juridische acties te ondernemen tegen iedere klant die zich (direct of indirect) via een dienst medeplichtig is aan onrechtmatige praktijken en/of instellingen die schade [kunnen] toebrenen.

EASYHOSTERS behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling aan te passen indien dat van belang mocht zijn. Gebruikers kunnen hiervan via de website kennis nemen.

Aansprakelijkheid:
EASYHOSTERS noch de informatie- en of netwerkleveranciers van de [door haar geëxploiteerde] websites kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen en/of fouten in de elektronische publicatie van EASYHOSTERS en aanverwante diensten.

Storingen, onderbrekingen en/of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

EASYHOSTERS is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van direct of indirect door haar gehoste websites.

EASYHOSTERS stelt zoveel mogelijk in het werk om betrouwbare informatie te verstrekken maar kan voor door haar direct of indirect (haar informatieaanbieders) verstrekte informatie geen garanties bieden betreffende volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

EASYHOSTERS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke beslissing en/of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn of wordt genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; ze is evenmin verantwoordelijk ten aanzien van gebruiker of derden mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien EASYHOSTERS gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat EASYHOSTERS of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze links is echter puur informatie; EASYHOSTERS is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. (Uw site zou b.v. vermeld kunnen zijn op foto&film of sport maar dat maakt EASYHOSTERS geenszins verantwoordelijk voor de inhoud van uw site).

EASYHOSTERS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor slecht werkende of onderbrekingen in haar diensten veroorzaakt door bij voorbeeld maar niet gelimiteerd tot, onjuist gebruik van of het onjuist omgaan met de dienst, vandalisme, diefstal, onderbroken telefoonverkeer of internetonderbrekingen, menselijke fouten, extreme weersomstandigheden of eender welke gebeurtenis die niet voorzien kon worden.

Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet klant rekening houden met het feit dat de informatie, verkregen of verzonden via het internet, vrij toegankelijk is. EASYHOSTERS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie noch voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

EASYHOSTERS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het (doen) vervallen van een dienst indien de daarvoor verschuldigde betaling haar niet tijdig heeft bereikt.

Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account, bescherming van zijn website, dedicated of colocated server, zowel door hemzelf als door derden. Misbruik, op welke manier ook, kan nooit leiden tot aansprakelijkheid van EASYHOSTERS. Klant dient de nodige stappen te ondernemen zodat derden zich geen ongecontroleerde toegang kunnen verschaffen tot de diensten.

Klanten die door hun handelen - zoals o.a. maar niet limitatief, het gebruik van SPAM en/of excessief gebruik van CPU's en/of buitensporige hoeveelheden dataverkeer genereren - schade (kunnen) toebrengen aan EASYHOSTERS en/of haar klanten, zijn aansprakelijk voor de door EASYHOSTERS en/of haar klanten geleden of te lijden schade en verliezen mogelijk hun recht op de dienst zonder recht op restitutie van door hen betaalde bedragen.

Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem/haar opgegeven gegevens, zoals die door b.v. invulling van bestelformulieren en/of registratieformulieren zijn gedaan. EASYHOSTERS is niet verantwoordelijk voor het onbestelbaar zijn van post en/of e-mail gericht aan de opgegeven adresgegevens.

Klant [die tevens optreedt als reseller] zal zich houden aan de afgenomen quota's en derhalve geen overselling plegen. Hij verplicht zich er tevens toe geen shell-accounts aan te maken.

Klant is aansprakelijk voor schade die EASYHOSTERS mocht lijden ten gevolge van een aan klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

EASYHOSTERS is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar EASYHOSTERS weinig of geen invloed op kan uitoefenen. In kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit de relatie met EASYHOSTERS of het verbreken ervan, ongeacht of de schade is ontstaan en/of zichtbaar is geworden gedurende de relatie met EASYHOSTERS.

Hoewel EASYHOSTERS zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van de webpagina's kan zij op generlei verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele typefouten op haar site ook niet indien dit vermelde bedragen betreft en behoudt zich het recht voor aanpassingen zonder voorafgaand bericht door te voeren.

In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is EASYHOSTERS slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van EASYHOSTERS voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst en/of omzet.

Diensten:
Gratis diensten:
Aan de gratis diensten die door EASYHOSTERS geleverd worden kunnen geen rechten worden ontleend, anders dan dat deze rechten door EASYHOSTERS zullen worden gerespecteerd zolang deze EASYHOSTERS geen schade berokkenen.
Aangevraagde wijzigingen in de gratis diensten, zoals n.a.w.-gegevens en doorlinkadressen zijn gratis, maar hebben qua doorvoering geen prioriteit.

Betaalde diensten:
Klant heeft het recht een dienst op elk tijdstip op te zeggen, doch minstens dertig dagen voor het verstrijken van de termijn waarvoor de dienst is aangegaan.

Domeinnamen worden niet automatisch verlengd. Indien klant deze dienst wenst te behouden, dient klant er zorg voor te dragen dat het verschuldigde bedrag (incl. BTW) voor deze dienst, tenminste twee weken voor de vervaldag is bijgeschreven op de rekening van EASYHOSTERS. EASYHOSTERS is niet aansprakelijk voor het vervallen van de dienst indien het voor deze dienst verschuldigde bedrag haar niet tijdig heeft bereikt.

De dienst wordt binnen vier werkdagen na ontvangst van de daarvoor verschuldigde betaling geactiveerd.

EASYHOSTERS kan de dienst met onmiddellijke ingang beëindigen indien klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens EASYHOSTERS niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet, of daarmee in strijd handelt, dan wel klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. In dat geval heeft klant geen recht op schadevergoeding.

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft EASYHOSTERS het recht de dienst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien
" Klant oneigenlijk gebruik maakt van internet
" Klant informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving
" Klant informatie verspreidt die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden
" Klant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterljik, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

EASYHOSTERS kan niet verplicht worden de dienst na te komen indien zulks door overmacht onmogelijk is. In dat geval wordt de overeenkomst ontbonden.

Van diensten, die tengevolge van oneigenlijk gebruik en/of in strijd met deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande mededeling worden stopgezet, vindt geen restitutie plaats.

Klant verklaart zich akkoord de opgegeven bandbreedte en webruimte niet te overschrijden en ingeval dat toch gebeurt, om welke reden dan ook, verleent aan EASYHOSTERS het recht te corrigeren, bestaande uit b.v. aanrekening van extra bedragen en/of tijdelijke schorsing van de dienst(en).

EASYHOSTERS behoudt zich het recht voor de dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de relatie tussen klant en EASYHOSTERS om welke reden dan ook, is verstoord. In dat geval vindt ook geen terugbetaling plaats. Het is de discretionaire bevoegdheid van EASYHOSTERS om te bepalen of de relatie is verstoord. Daarover is geen discussie mogelijk.

Aanbiedingen zijn geldig gedurende een werkweek tenzij schriftelijk anders overeengekomen. EASYHOSTERS garandeert een continue en goede werking van de sites/servers/hardware binnen de technische mogelijkheden van de hardware en bestaande verbindingen. Servers van EASYHOSTERS zijn geplaatst in de Benelux.

Prijzen:
Prijzen zijn vermeld in Euro en zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.

Prijzen die niet vermeld zijn, zijn op aanvraag.

Bedragen die als boete aan EASYHOSTERS worden opgelegd, bij voorbeeld wegens het foutief verhuizen als gevolg van een onjuiste of onvolledige aanvraag van een domeinnaam, worden direct aan de klant doorberekend, eventueel verhoogd met andere gemaakte kosten.

Prijzen zijn geldig tot maximaal een week na publicatie op onze website en bij afsluiting, gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Betaling:
Betalingen voor diensten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

Kosten van domeinregistratie komen, ook in het geval van garantie, nimmer voor restitutie in aanmerking.

Betaling kan plaatsvinden op de bankrekening van EASYHOSTERS.

Facturen worden verstrekt aan die personen en / of bedrijven die een ondernemersnummer, btw nummer en/of handelsregisternummer kunnen voorleggen. Alle overige krijgen op verzoek een betalingsbewijs toegezonden.

Klant gaat akkoord met de elektronische toezending van facturen.
Facturen worden in Excel formaat aangemaakt en verzonden per email. Klant is gehouden het door hem opgegeven emailadres werkend te houden en EASYHOSTERS onverwijld op de hoogte te brengen van wijziging in zijn adres- en telefoongegevens.

Indien vooraf een (pro forma) factuur dient te worden gestuurd, wordt, per factuur, een bedrag van € 5,- exclusief BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Op aanvraag kan een exemplaar per post worden verstuurd. Daarvoor wordt een bedrag van € 5,- exclusief BTW in rekening gebracht.

Facturen zijn betaalbaar binnen ACHT dagen in het geval van hardware en binnen VEERTIEN dagen in alle andere gevallen, na factuurdatum. Is binnen deze termijnen niet betaald dan is klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Afgezien van de door EASYHOSTERS gegeven garantie kan geen restitutie van betaalde bedragen plaatsvinden. Alle gedane betalingen zijn eigendom van EASYHOSTERS.

Problemen met betalingen kunnen aanleiding geven tot opschorting of onderbreking van de diensten en/of beëindiging van het contract.

Bij het niet (tijdig) betalen door klant van de diensten heeft EASYHOSTERS het recht zonder aankondiging of mededeling de hosting en/of domeinnaamregistratie te beëindigen, te deactiveren, of andere geleverde diensten ongedaan te maken of te eigen bate aan te wenden, zonder dat daardoor de verplichting tot betaling door klant vervalt. In het geval van deactivering of ongedaanmaking van geleverde diensten wordt eerst gereactiveerd of de ongedaanmaking hersteld, zodra het totaal verschuldigde, inclusief € 25,- excl. BTW heraansluitingskosten, eventueel vermeerderd met de door EASYHOSTERS aan derden te betalen kosten en incassokosten.
Daarenboven wordt klant van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 12% per jaar verschuldigd, aangerekend vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening, op het totaalbedrag van de opeisbaar geworden schuldvordering.
Bovendien zal klant bij wanbetaling een bedrag van 15% als schadebeding met een minimum van euro 100,- en een administratiekost van euro 65,- onverminderd alle andere gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd worden.

Voor klanten met een betalingsregeling geldt, bij laattijdige betaling, een toeslag van 10% op het openstaande bedrag met een minimum van € 100,-.

Bij uitblijven van (tijdige) betaling zal EASYHOSTERS haar vordering uit handen geven. Klant is vanaf dat moment buitengerechtelijke kosten verschuldigd, zijnde 15% van het openstaand bedrag, inclusief rente en kosten, met een minimum van € 100,-, te verhogen met de daadwerkelijke incasso- en/of gerechtskosten. De kosten van gerechtelijke incasso worden bepaald door het geldend geliquideerd tarief en griffierecht, met een minimum van € 500,-.


Klachten/reclames:
Klachten omtrent (het gebruik van) de door klant betaalde dienst en/of de inhoud van facturen, dienen binnen veertien dagen na het activeren resp. verzending daarvan schriftelijk/per e-mail aan EASYHOSTERS kenbaar zijn gemaakt.


Support:
Bij klant wordt een zekere basiskennis van de personal computer verondersteld. Assistentie bij de instellingen van de computer valt niet onder de normale support, en kan slechts tegen betaling van het geldend uurtarief plaatsvinden.

Klant is verplicht voor de oplossing van een probleem of een antwoord op een vraag, allereerst de FAQ's (Veelgestelde Vragen) te doorzoeken. In het geval het antwoord of de oplossing daar niet in te vinden zijn, dan kan hij zich per telefoon of email tot support wenden. Het is de discretionaire bevoegdheid van EASYHOSTERS voor het antwoorden van een 'onnodig' telefoongesprek of email een bedrag in rekening te brengen, gebaseerd op het geldend uurtarief.

Technische support is gelimiteerd tot zaken die te maken hebben met de fysieke kanten van de virtuele webhosting en de server. Vragen over, of assistentie bij specifieke applicaties zoals cgi programmering,html, php of eender welke toepassing vallen NIET onder technische support

Communicatie:
Klant is gehouden het door hem opgegeven emailadres werkend te houden. Klant verklaart zich akkoord dat alle communicatie van EASYHOSTERS aan klant per email wordt verstuurd en zal, bij wijziging van zijn gegevens, EASYHOSTERS daar onverwijld van op de hoogte brengen.

Verboden:
Navolgende opgesomde, maar niet limitatieve, items zijn klant ten strengste verboden en leveren een overtreding van deze algemene voorwaarden en een onrechtmatige daad jegens EASYHOSTERS op en kan op grond daarvan leiden tot een verplichting tot schadevergoeding van klant aan EASYHOSTERS.

Het verzenden van ongevraagde of commerciële of bulk mailings (spamming?) naar eender wie voor eender welke reden, die al of niet eindigen in een klacht.

Toegang verschaffen of een poging daartoe, tot een computer, server of netwerk waar u geen toelating voor heeft. Het zogenaamde hacken of defacen.

Verspreiden van WAREZ.

Illegale MP3's opslag.

RIAA/MPAA IP overtredingen

Opslaan, verzenden, creëren of plaatsen van foto's, afbeeldingen, realistisch of niet, van mensen onder de 18 jaar, of de suggestie wekken dat deze mensen onder de 18 jaar oud zijn, in een (gesuggereerde) erotische of pornografische context, KINDERPORNO is verboden.

Vervalsen van e-mailheaders of TOP/IP packet headers.

Verspreiden van virussen, Trojans, wormen of (een poging tot) het begaan van een DOS attack (denial of service attack) tegen eender welke computer, network of individuele persoon of het linken naar dit materiaal.

Overtredingen tegen het verspreiden van softwre of producten met copyrights, trademarks of beschermde rechten.

Het hosten van IRC servers, War Bots/X-Dcc, bouncers zijn niet toegelaten, ook Shell hosting is verboden.

Hosting van programma's met een hoog CPU gebruik, zoals sommige games.

Gebruik van Kazaa en Edonkey vanwege de vereiste hoge bandbreedte. P2P programma's zijn ook niet toegestaan.

Indien klant het slachtoffer wordt van een DOS aanval heeft EASYHOSTERS het recht de diensten stop te zetten om de aanval te beperken. Indien blijkt dat klant zelf deze DOS attack heeft veroorzaakt kan de dienst geannuleerd of beëindigd worden en klant is dan gehouden eventuele kosten daarvan te vergoeden.

Gebruik voor illegale doeleinden, het aanmoedigen van illegale activiteiten of het steunen ervan. In zal altijd meewerken aan een onderzoek naar een mogelijk misdrijf.

Het door middel van de dienst aanzetten tot fysiek geweld of vandalisme met het doel bepaalde (groepen van) personen te intimideren, op welke manier dan ook.

Het op frauduleuze wijze aanbieden, verkopen, versturen van materiaal of elke mogelijke vorm van oplichterij, gebaseerd op 'pyramide' producten en spellen.

Het massaal versturen met kwaadaardige bedoelingen van email en/of nieuwsberichten om het elektronisch verkeer van EASYHOSTERS en/of een derde te verstoren.

Het posten van boodschappen of commerciële advertenties die in overtreding zijn met de regels, reglementen, FAQ of charter van een nieuwsgroep of mailing lijst.

Het gebruiken van de diensten van EASYHOSTERS voor het verspreiden van materiaal (email, webruimte, uploading, posten of elke andere manier) dat inbreuk maakt op de rechten van EASYHOSTERS en/of een derde, zoals bij voorbeeld, maar niet limitatief, copyrights, trademarks, patent, zakengeheimen of eigendomsrechten.

Het gebruik van de diensten van EASYHOSTERS teneinde gegevens en/of informatie te verzamelen, of een poging daartoe, over derde partijen zonder hun medeweten en/of toelating.

Het gebruik van verouderde scripts en of content management systemen (CMS) welke hierdoor schade kunnen berokkenen aan EASYHOSTERS en of derden.

Het gebruik van de diensten van EASYHOSTERS voor elke activiteit die resulteert in het bemoeilijken van andere personen of systemen om gebruik te maken van de diensten van EASYHOSTERS of het internet, waaronder tevens begrepen Denial of Service Attacks (DOS aanvallen) tegen andere netwerken of hosters of individuele gebruikers.

Direct of indirect anderen toelaten tot zijn account, of zijn account zo openstellen of configureren dat derden het netwerk van EASYHOSTERS kunnen gebruiken voor illegale of verboden praktijken. Dit leidt tot ogenblikkelijke stopzetting van de diensten.

(Een poging tot) het verkrijgen van toegang tot de diensten van derden of beveiligingen te doorbreken, al dan niet resulterend in schade zoals bij voorbeeld het verlies van data.

Het verspreiden van software met de kennelijke bedoeling schade te veroorzaken aan personen, data en/of computersystemen. Overtreding leidt tot onmiddellijke stopzetting van de diensten.

Gebruik van materiaal dat mogelijk het netwerk van EASYHOSTERS, (tijdelijk) schade kan toebrengen of een onderbreking of vertraging van de diensten van EASYHOSTERS zou kunnen veroorzaken tijdens het gebruik van een dienst van EASYHOSTERS, b.v. pingen, leidt tot een ogenblikkelijke beëindiging van de dienst.


Filesharing (van b.v. films, muziek, images en software) in welke vorm dan ook. Het massaal downloaden van files zou de servers te zwaar belasten waardoor andere klanten hinder zouden kunnen ondervinden. Diensten, anders dan colocated of dedicated servers, waarop dit materiaal wordt gevonden, zullen onmiddellijk worden stopgezet.

Via diensten, anders dan colocated of dedicated servers, streaming audio en video te hosten.

Algemeen:
Voor iedere overtreding van deze Algemene Voorwaarden wordt klant een schadevergoeding verschuldigd, betaalbaar aan EASYHOSTERS, van tenminste € 100,- per overtreding. Dit bedrag kan oplopen naar gelang de ernst van de overtreding.


Klanten met een Dedicated Server. EASYHOSTERS levert een 100 PBPS port [tenzij anders overeengekomen] voor alle servers bij klanten met een dedicated server. Misbruik door het continue bursten gedurende meerdere uren zal niet worden toegestaan. Herhaald misbruik zal resulteren in een boete van € 100,- per overtreding en een beperking van de server in kwestie.

EASYHOSTERS realiseert zich dat sommige overtredingen zoals hierboven omschreven onvrijwillig gebeuren, of het gevolg zijn van niet door de klant goedgekeurde toegang van uw account door derden. EASYHOSTERS verbindt zich ertoe haar best te doen om ieder geval apart te beoordelen, indien nodig, en daarbij rekening te houden met de technische en/of sociale gevolgen van de situatie.


EASYHOSTERS behoudt zich het recht voor de bepalingen in deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen indien nodig geacht en dit op eender welk tijdstip en zonder nadere mededeling aan klant.
EASYHOSTERS verplicht haar klanten dan ook up to date te blijven met deze algemene voorwaarden. Klant begrijpt dat wijziging in de algemene voorwaarden geen grond kan zijn voor vroegtijdige contractontbinding of niet-betaling.

EASYHOSTERS vraagt klant indien hij vermoedt dat er een overtreding is begaan van deze algemene voorwaarden, deze informatie te melden aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De met grote commerciële instanties verbonden sites, evenals dating- en erotische sites, vallen buiten de standaard voorwaarden en prijzen en zijn voorlopig alleen op aanvraag beschikbaar.

Algemene namen zoals voetbal, koken en tuinieren, evenals aardrijkskundige namen zijn gereserveerd voor het systeem. Deze namen kunnen op tijdelijke basis ter beschikking worden gesteld maar enkel na overleg. Voor merknamen geldt dezelfde regel maar deze moeten, indien ze worden opgeëist door de merkhouder, onmiddellijk aan de merkhouder ter beschikking worden gesteld.
Voornamen en bekende achternamen worden alleen na overleg verstrekt.


Alle vermelde prijzen onder voorbehoud en exclusief BTW. Algemene voorwaarden
Easyhosters - Internet is onderdeel van Hostingcontrol - Webhosting & Internetdiensten